• Black Facebook Icon
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Pinterest Icon

KALP SİNTİGRAFİSİ ( MYOKARD PERFÜZYON SPECT )

Myokard Perfüzyon SPECT, GATED (Tl-201)

Myokard Perfüzyon SPECT, GATED (Tc-99m Sestamibi)

Myokard Perfüzyon SPECT (Tl-201)

Myokard Perfüzyon SPECT (Tc-99m Sestamibi )

 

    Kalp sintigrafisi, kalp kasının kanlanmasını gösteren bir inceleme yöntemidir. Kalp kasının kanlanması koroner damarlar vasıtasıyla sağlanır. Kalp sintigrafisi, kalbi besleyen bu damarlarda tıkanıklık sonucu kalp kası hücrelerinin beslenememesi ya da yetersiz beslenmesine bağlı olarak gelişen “koroner arter hastalığı”nın tanısında kullanılmaktadır. Size yapılacak olan bu çekimle birlikte kalp kasının kanlanmasının yeterli olup olmadığı, yani koroner damarların kalbi yeterli besleyip besleyemediği, şayet bir yetersizlik varsa bu yetersizliğin eforla ilgili olup olmadığı, enfarktüs geçirilip geçirilmediği, geçirilmiş ise enfarktüs çevresinde canlı doku olup olmadığı, by-pass, stent, balon gibi herhangi bir müdahale gören hastaların müdahale sonrası koroner kan akımının yeterli olup olmadığı gibi bir çok sorunun cevabına ışık tutulur. 

   Koroner arterlerdeki tıkanıklıklar  belirli bir dereceden  sonra kalp kasında kanlanma yetersizliği oluşturur ki buna “iskemi” denmektedir. Böyle hastalar kalp krizi (enfarktüs) geçirme riski taşırlar. Kalp sintigrafisi kalp krizi geçirme riski taşıyan hastaların kriz geçirmeden önce belirlenerek gerekli girişim ve tedavisinin (Anjiyografi, bypass, stent, balon, PTCA vs) yapılmasına  kılavuzluk  etmektedir. Operasyon geçirecek  hastaların  kalbe bağlı  risk değerlendirmesinin yapılmasında da kalp sintigrafisi kullanılmaktadır.

   Enfarktüs geçirmiş hastalarda ise, bypass öncesi o alandaki kalp kası hücrelerinin canlılığının değerlendirilmesi  (viabilite) ve damar açma girişimi (revaskülarizasyon) sonrası  fonksiyonel  düzelmenin ön görülebilmesi için   de kalp sintigrafisi çekilmektedir.

   Kalbin üç ana damarı bulunmaktadır: LAD, LCX ve RCA. Kalp damarlarında tıkanıklık ve buna bağlı iskemi ya  da  enfarktüs  olup  olmadığını  anlamanın   temel  iki  yöntemi  vardır:  Anjiyografi  ve  Kalp sintigrafisi.   Anjiyografi  ile  koroner  damarların  içi görüntülenerek damarların açık ya da tıkalı olduğu görüntülenir. Ancak damarların  tıkalı  ya  da  açık  olması  her  zaman kalp kası hücresinin kanlanma durumunu göstermeyebilir. Bir damar tam tıkalı olsa bile kalpte kendiliğinden yeni damar oluşumları mümkün olduğundan, o damarın  beslediği alan  kanlanıyor  olabilir. ya  da  ilgili damar açık olmasına rağmen beslediği alandaki kalp kası hücreleri  bundan yararlanamıyor   olabilir (mikrovasküler anjiyopati). İşte  bu  durumlarda  sadece   damar  içinde  tıkanıklığın varlığının ve derecesinin belirlenmesi yeterli olmamaktadır. Bu tür durumlarda kalp sintigrafisi  ile  kalp kasının hücresel düzeyde kanlanması hakkında sağlanacak bilgi hayati önem taşımaktadır. Sintigrafi sonucunda myokard kanlanması  normal  ise; damar  tıkanıklığı  olsun ya da olmasın, kalp kasının beslenmesi yeterli demektir. Böyle hastalarda iki yıl içinde kalp krizi geçirme riski çok düşüktür. İskemi mevcut ise bu hastalarda kalp krizi geçirme riski çok yüksektir ve ilgili damarın açılması hayat kurtarıcıdır. Eğer  kalbin  bir  alanını besleyen damar tamamen tıkanmış  ise  hasta  İnfarktüs geçirmiş  demektir. Bu damarın açılması hastaya fayda sağlamayacaktır. Böylece  hastanın kalp krizi  geçirme  riski ve operasyondan  yarar  görüp  görmeyeceği  önceden  belirlenmiş olmaktadır. Görüldüğü  gibi  gerekli  vakalarda sintigrafi ve anjiografinin verdiği bilgiler birleştirilerek kalp kasının kanlanması hakkında daha net bir değerlendirme yapılabilmektedir.

   Hastanın  yeterli  efor  kapasitesine  ulaşması (>%85 )  veya  yeterli  farmakolojik  ajanın  verilmesi  myokard perfüzyon sintigrafisinde sonuçların güvenilirliği açısından önemlidir.

   Farmakolojik ve eforlu stres görüntülemeler arasında iskemi belirlemede  anlamlı bir fark bulunmamaktadır.

    Bu tetkik için stres ve istirahat(Rest) testi şeklinde iki çalışma yapılmaktadır.

 

    Stres Testi için hasta koşu bandında koşturulur(Efor Testi). Efor yapamayan hastalara eforun kalpteki  tesirini oluşturan bir ilaç(Dipiridamol i.v.) damar yolu ile verilir(Farmakolojik Stres Testi).

 

    Efor testinin sonuna doğru kalbin kanlanmasını gösteren düşük miktarda radyoaktif madde damar yolu

ile verilir. İlaçlı(Farmakolojik) stres testinde radyoaktif madde ilacın damar yolu ile verilmesinden 3 dakika sonra uygulanır. Hastalar 10 dakika sonra süt ve çikolatalarını yemeye başlar  ve 30 dakika geçtikten sonra çekime alınır. Çekim sırt üstü ve yüzükoyun pozisyonlarda yatarak yapılmakta olup her bir çekim 8 dakika sürmektedir. Çekim bittikten sonra bilgisayarda kalp görüntüleri incelendikten sonra istirahat çekimi gerekip gerekmediği konusunda hastaya bilgi verilir. Stres çekimi normal olan hastalara istirahat testi yapılmaz ve normal raporu verilir.

 

    İstirahat Testi kalbin  istirahat  anındaki  görüntüsünü sağlayacak  olup çekim maddesini verdikten

30-60 dakika sonra görüntü alınmaktadır. İstirahat testi, stres testi ile aynı günde veya ayrı günlerde yapılabilmektedir. İstirahat testi aynı gün yapıldığında stres testinin enjeksiyonundan sonra 3 saat geçmiş olmalıdır.

 

    Testler  ayrı  günlerde  yapıldığında  (Ayrı Gün Protokolü) her bir testin toplam işlem süresi yaklaşık

 2  saat,  testlerin  ikisi  aynı  gün  yapıldığında ( Tek  Gün  Protokolü )  toplam  işlem  süresi yaklaşık 5

saattir. Kurumumuzda genellikle tek gün stres-rest protokolü uygulanmaktadır.

   GATED  çalışmasında  sırtüstü   çekimi  EKG  monitörüne  bağlanarak  yapılmakta  olup  perfüzyon görüntülerine ilave olarak kalbin duvar hareketleri ve Ejeksiyon Fraksiyonu(Kalbin pompa gücü) belirlenebil-mektedir.

   Tl-201  ile  yapılan  çekimlerde  efor  testinden  hemen  sonra  stres  çekimi  ve  3  saat  sonra istirahat

(redistribisyon) çekimi yapılır.

 

 

KALP SİNTİGRAFİSİ ENDİKASYONLARI:

 1. Myokardiyal iskemi veya skarın varlığı, lokalizasyonu, yaygınlığı ve şiddetinin değerlendirilmesi

 2. Anjiyografideki koroner stenozun bölgesel perfüzyona etkisinin değerlendirilmesi

 3. Myokard canlılığının değerlendirilmesi ve revaskülarizasyon sonrası fonksiyonel düzelmenin ön görülmesi.

 4. Myokard infarktüsü sonrası ve non-kardiyak cerrahi öncesi risk ve prognoz değerlendirilmesi.

 5. Koroner revaskülarizasyon işlemleri, yaşam tarzı değişikliği ve tıbbi tedavinin etkinliğinin izlenmesi.

 6. İskemik kardiyomiyopatinin idiyopatik olandan ayırt edilmesi.

 7. Akut göğüs ağrısı sendromlarında koroner ve koroner dışı nedenlerin ayırt edilmesi.

 8. GATED SPECT ile sol ventrikül duvar hareketleri, sistol sonu ve diastol sonu volülmleri ile Ejeksiyon Fraksiyonunun(Kalbin kanı pompalama gücü) tespit edilmesi.